Polityka prywatności


EDACH Spółka z o.o. sp. komandytowa

Obowiązuje od dnia 20 maja 2018 roku

Bardzo się cieszymy, że Pani/Pan postanowił odwiedzić naszą stronę. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Pana/Panią, że w aktualnej przestrzeni Serwisu, którego właścicielem jest

EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa,

zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Pani/Pana praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić a jednocześnie stosujemy regulacje Rozporządzenia PE i RE 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119). 

Przetwarzanie danych odbywa się z Pani/Pana inicjatywy, gdyż to Użytkownik  nawiązując interakcję poprzez odwiedzenie Serwisu działa z założenia w uzasadnionym własnym interesie.


Definicje

EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Jakubowice Konińskie, adres do korespondencji Lublin, kod.20-228 przy ul. Zawieprzyckiej 8F wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS (KRS: 0000605101,  NIP: 9462658112, REGON: 363859920).

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików (załączników do korespondencji) oraz innej podobnej technologii ( zgodnie z art. 4 pkt. RODO PE i RE 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119). 

Serwis – Serwis internetowy w zakresie sklepu internetowego udostępniany przez EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa pod aktualnym adresem www.edach.eu oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik/Ty/Podmiot – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119). 

Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane,

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.


I. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE.

 1. Korzystanie z Serwisu.

Jeżeli Pani/Pan korzysta z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany, EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za przestrzeni internetowej albo innych podobnych technologii. Pani/Pana aktywność w Serwisie, w tym Pani/Pana dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach marketingowych EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa oraz użytkowników (osób fizycznych oraz innych podmiotów), w szczególności związanych z prezentowaniem Pani/Panu oferty spółki oraz o ofertach naszych partnerów biznesowych.

 1. Rejestracja w Serwisie.

Decydując się na rejestrację w Serwisie, Pani/Pan podaje dane niezbędne do obsługi zapytania (imię i nazwisko oraz adres e-mail).

Ponadto w celu pełnej realizacji usługi można podać dodatkowe informacje, za pomocą których uzupełnione będą dane np. profil zawodowy w przypadku woli zatrudnienia lub współpracy. Takie dane może Pani/Pan w każdej chwili usunąć, ich podanie jest w pełni dobrowolne.    

Dane Osobowe, które Pani/Pan podaje podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą zapytania w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celach statutowych EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa – by permanentnie poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Pani/Pana potrzeb.
 • w celach marketingowych EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa.
 1. Kontakt.

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu dostępnych adresów poczty elektronicznej. Kontakt z naszą Spółką wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Panią/Panem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, specyfiki wymiany informacji oraz płatności za wybrany surowiec chemiczny. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.      

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez klienta, zleceniodawcę, zwanego dalej zapytującym oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony kontakt internetowy – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi, zamówienia.

 1. Personalizacja.

EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe także po to, by realizować działania mające na celu dostosowywanie treści do Pani/Pana potrzeb. Działania te mogą polegać na:    

 • dostarczaniu treści – w szczególności ofert handlowej, produktów chemicznych lub odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie co do oferty.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści jest nasz uzasadniony interes polegający na rekomendowaniu naszej oferty handlowej oraz proponowanych usług dostosowanych do Pani/Pana potrzeb. Stanowi to integralną część wykonania umowy na świadczenie usługi ( umowy cywilnoprawne) przez EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa i brak zgody oznacza brak możliwości dalszego świadczenia usług.   


II. MARKETING

EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Panią/Pana treściach – stosowane materiały wytwarzane przez określonych producentów. W zdecydowanej większości jako reakcja na Pani/Pana zapytanie.

Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, co wymaga uzyskania Pani/Pana zgody, ponieważ w pewnych przypadkach nasi partnerzy mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Pani/Pana dane w tym celu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych w trybie bieżącym prowadzi i aktualizuje ewidencję podmiotów z którymi podpisano umowy powierzenia ( załącznik nr 1f).

W rygorach umowy każdy podmiot jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w tym celu. Zasadnicza część uzgodnień określająca zakresy obowiązków współadministratorów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również wykorzystywane celem kierowania  treści marketingowych różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, o ile wyrażona zostanie na te działania zgoda, którą można wycofać w dowolnym momencie.

EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa wobec kierującego zapytanie, który w tym celu podały swój adres e-mail, świadczy usługę informacyjną (newslettera). Podanie danych, pozwalających w identyfikacji osoby, jest wymagane w celu świadczenia usługi informacyjnych, a ich niepodanie skutkuje brakiem nawiązania kontaktów bussinesowych.  

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi informacyjnej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy/usługi;
 • w przypadku kierowania do Pani/Pana treści marketingowych w ramach „newslettera” – podstawą prawną przetwarzania, jest interes EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniona bussinesowa potrzeba EDACH Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.


III. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazane do dostawców usług dla EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa oraz organów administracji państwowej.

 1. Dostawcy oraz zlecający umowy/usługi dla EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa. Celem realizacji umów/usług Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu zewnętrznym podmiotom (Rozdział II).
 2. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.   


IV. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW/KLIENTÓW

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli Pani/Pan zarejestrował się w Serwisie i udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, można ją wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres IODO@EDACH.eu.

 • Prawo do sprzeciwu.

Pani/Pan ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingowych oraz świadczonych usług. Przetwarzanie to odbywa się w naszym a wielokrotnie Pana/Pani uzasadnionym interesie. Istnieje także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania  danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.


V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe na czas procedowania umowy/usługi/ zgodnie z obecnym stanem prawnym i obowiązującym okresem archiwizacji w zależności od rodzaju zbioru danych, których administratorem jest zarząd EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa. W określonych kategoriach dane osobowe przechowujemy do momentu Pani/Pana formalnego wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pan umieścił w przestrzeni internetowej. Jest to niezbędne do poprawnego świadczenia usług/realizacji umów. Warunkuje to ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja.

Zastrzegamy jednak, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia logowań oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku wpisów pozostawianych przez Panią/Pana w sekcjach opinii o pracodawcy, rekomendacji itp. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu obrony przed roszczeniami w związku z naszą rolą oraz pozycją na rynku budowlanym oraz branży dystrubucji surowców chemicznych (od momentu dokonania wpisu – mogą być też cytowane przez innych użytkowników). Wynika to z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Te dane zostaną zanonimizowane z chwilą, w której roszczenia związane z publikacją treści w Serwisie się przedawnią. 


VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jednocześnie z mocy upoważnienia zobowiązane do zachowania poufności tychże danych osobowych. Następuje to jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Pani/Pana danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję stanowione umowami, że dochowuje odpowiednich środków bezpieczeństwa na czas posiadania i przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych.


VII. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest EDACH Sp. z o.o. spółka komandytowa.

Pani/Pan może w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) na adres e-mail: IODO@edach.eu.


VIII. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Pani/Pana praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.